2019-05-09
TQC+Excel 2016 認證輔導班 教育訓練及考照

TQC+Excel 2016認證輔導班

報名對象:不限
報名截止日:6/16(日)

上課日期:6/24(一)  09:00-17:00
                    6/26(三)  09:00-17:00
                    6/28(五)  09:00-16:00   共20小時
認證時間:6/28(五) 當天課程結束後進行認證

上課地點:I1-405-1 
(人數上限55人,請於6/16前完成IBON繳費)

證照考試報名費:NT$ 1,200元 
(管理學院在學學生報名且取得證照,補助報名費 NT$ 600元)


報名網址:https://exam.tqc.org.tw/tqcsga
考場代號:中央資管系(N600102)
考場代號:1080628
報考項目「特定科目專案」選項中

附件: TQC_Excel2016_v3.png